استان: فارس (جنوب)

کانون: بنت الهدي

مشخصات کلاس:

آموزش سرود ( عمومی - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

تعداد جلسات: ۹

درخواست عضویت در کلاس

استان: سمنان

کانون: رسول اكرم(ص)

مشخصات کلاس:

ورزشی ( زیر 7 سال - عمومی )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

تعداد جلسات: ۲۰

مبلغ شهریه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: فارس (جنوب)

کانون: بنت الهدي

مشخصات کلاس:

حفظ ( زیر 7 سال - عمومی )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

تعداد جلسات: ۹

مبلغ شهریه: ۵۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: سمنان

کانون: رسول اكرم(ص)

مشخصات کلاس:

ورزشی ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

تعداد جلسات: ۲

مبلغ شهریه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: سمنان

کانون: رسول اكرم(ص)

مشخصات کلاس:

همایش آموزشی و تبیینی ( عمومی - عمومی )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

تعداد جلسات: ۶

مبلغ شهریه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: فارس (جنوب)

کانون: بنت الهدي

مشخصات کلاس:

مداحی و تواشیح ( عمومی - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد جلسات: ۶

درخواست عضویت در کلاس