استان: زنجان

کانون: صالحين

مشخصات کلاس:

روخوانی و روانخوانی ( 7 تا 14 سال - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد جلسات: ۱۶

درخواست عضویت در کلاس

استان: زنجان

کانون: صالحين

مشخصات کلاس:

مهارت های زندگی ( 21 تا 40 سال - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد جلسات: ۲۰

درخواست عضویت در کلاس

استان: زنجان

کانون: صالحين

مشخصات کلاس:

کمک درسی ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد جلسات: ۲۰

درخواست عضویت در کلاس

استان: خوزستان

کانون: اميرالمومنين (عليه السلام)

مشخصات کلاس:

کمک درسی ( 14 تا 21 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تعداد جلسات: ۳

درخواست عضویت در کلاس

استان: البرز

کانون: فجر

مشخصات کلاس:

آموزش نهج البلاغه خوانی ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۱۲/۱۰

تعداد جلسات: ۴۰

درخواست عضویت در کلاس

استان: البرز

کانون: فجر

مشخصات کلاس:

مداحی و تواشیح ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۱۲/۱۰

تعداد جلسات: ۴۰

مبلغ شهریه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس